Industriālie ķēdes pārtraucēji OEZ MODEION. Raksturojums un izvēle

OEZ-Modeon

Projektētājiem ļoti bieži ir jāizvēlas un jāprecizē maksimālstrāvas atkabņi. Tādēļ pēc vairākiem gadiem nolēmām atkal pievērsties šim jautājumam.

1. Posms. Maksimālstrāvas atkabņa izvēle

Pareizi izvēloties maksimālstrāvas atkabni, varat izvairīties no daudzām problēmām, ar ko saskaras galalietotāji un sadaļņu ražotāji, elektroinstalācijas uzņēmumi un uzraudzības inženieri. Piemēram, var notikt tā, ka ir izvēlēts vienkāršākais maksimālstrāvas atkabnis, kam nav aizsargājamai ierīcei vai ķēdei atbilstoša nostrādes raksturlīkne un/vai nav iespējams iegūt nepieciešamo selektivitāti. Šādu iemeslu dēļ ķēdes pārtraucējs pārāk bieži izslēgsies bez vajadzības. Šādi ražotājiem dažādos lietojumos tiek radīti ievērojami zaudējumi, piemēram, metalurģijas vai stikla rūpniecībā. Maksimālstrāvas atkabņa izvēle vienkāršiem, nebūtiskiem lietojumiem ir jāveic no ekonomiskā viedokļa, jo tiem nav piemēroti sarežģīti un dārgi atkabņi. Cits gadījums: ķēdes parametri vai slodze nav precīzi zināmi. Šādā situācijā ir lietderīgi izvēlēties sarežģītāku maksimālstrāvas atkabni ar plašākām iestatījumu iespējām, kuru nododot ekspluatācijā, var iestatīt atbilstoši specifiskajām prasībām. Turpmāk sniegtajā tekstā ir iekļauta aizsargājamo ierīču un maksimālstrāvas atkabņu saistība ar pamata parametriem, kas ļaus izvēlēties atkabni.

2. Posms. Iestatījumu izvēle

Nepiemēroti maksimālstrāvas atkabņa iestatījumi var radīt nevēlamu ķēdes pārtraucēja izslēgšanos vispārējas darbības, kas noris bez problēmām, laikā vai, tieši pretēji, ķēdes pārtraucējs pēc īsslēguma neizslēgsies. Nostrādes raksturlīknes iestatīšana tiek iedalīta divos principiālos diapazonos.

Pirmais diapazons: pārslodzes aizsardzība (nostrāde ar aizturi)

Bieži šo diapazonu dēvējam par “termisko nostrādi”. Pārāk augsta termiskās nostrādes iestatītā vērtība var radīt līnijas vai motoru termisko pārslodzi, kas savukārt var izraisīt aizsargājamās ierīces atteici. Motoriem ir nepieciešama aizsardzība arī pret fāzes pārtraukumu. Taču zems termiskās nostrādes iestatījums radīs iepriekš minēto nevēlamo ķēdes pārtraucēja atslēgšanos parastā darba režīmā. Piemēram, nepareizas termiskās nostrādes aiztures iestatīšanas gadījumā ķēdes pārtraucējs atkārtoti izslēgsies motora palaišanas laikā. Termisko atmiņu atsevišķos gadījumos var atslēgt, taču to nedrīkst veikt motoru, līniju un transformatoru aizsardzībai. Veicot, piemēram, punktmetināšanas iekārtu vai sliežu celtņu, kas rada regulāri ciklisku pārslodzi, aizsardzību, termisko atmiņu var atslēgt. Šīs ierīces ir paredzētas šādām pārslodzēm.

Otrais diapazons: īsslēguma aizsardzība (no laika neatkarīga nostrāde)

Šī diapazona apzīmēšanai izmanto arī apzīmējumu “īsslēguma nostrāde”. Nepareiza īsslēguma nostrādes vērtības iestatīšana var radīt daudz nopietnākas sekas. Ja īsslēguma nostrādes vērtība būs pārāk zema, atkal notiks nevēlama ķēdes pārtraucēja izslēgšanās. Ja īsslēguma nostrādes vērtība būs pārāk augsta, tā var radīt situāciju, ka ķēdes pārtraucējs īsslēguma gadījumā izslēgsies vēlāk vai vispār neizslēgsies. Šādas situācijas var izraisīt ievērojamus materiālos zaudējumus vai personu savainojumus vai pat nāvi.

Augstāku atsevišķo aizsardzības elementu selektivitāti ķēdē var panākt, izvēloties piemērotu īsslēguma nostrādi un tās aizturi neatkarīgi no tā, vai tiek izmantoti ķēdes pārtraucēji vai drošinātāji. Pilna vai vismaz daļēja selektivitāte novērsīs nevajadzīgu ķēdes pārtraucēja izslēgšanos. Tas nozīmē, ka ķēdes pārtraucēji situācijā, kad nav notikusi atteice, neatslēgsies no barošanas sistēmas bez nepieciešamības.

3. Posms. Datu ierakstīšana projektā

Pēdējais posms ir tikpat svarīgs, cik svarīgi ir divi iepriekšējie posmi. Projektā jānorāda maksimālstrāvas atkabņa tips un atkabņa parametri. Atbilstoši atkabņa tipam sadalnes ražotājs, instalācijas uzņēmums vai galalietotājs var uzstādīt attiecīgo maksimālstrāvas atkabni.